1. Základní ustanovení
  • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je:

     Eva Bílá Macků, IČO: 09952055 se sídlem ul. Petra Bezruče 1538/2, Podlesí, Havířov, 73601

     Kontaktní údaje správce jsou:

     Adresa: ul. Petra Bezruče 1538/2, Podlesí, Havířov, 73601

     Email: info@top4girl.cz

     Telefon: 775256235

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo neidentifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1.Zákonným důvodem zpracování osobní údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst.1 písm. B) GDPR,
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR
 • Účelem zpracování osobních údajů je:

Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu či jí ze strany správce plnit. Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 1. Doba uchovávání údajů
 • Správce uchovává osobní údaje:

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 • Příjemci osobních údajů jsou osoby:

Podílející se na dodání zboží /služeb/ realizaci plateb na základě smlouvy,

Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

Zajišťující marketingové služby.

 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

 

 1. Vaše práva
 • Za podmínek stanovených v GDPR máte:

Právo na přístup ke svým osobním údajům dle č. 15 GDPR

Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle č. 18 GDPR

Právo na výmaz osobních údajů dle č. 17 GDPR

Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III. těchto podmínek.

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohy apod.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu "souhlas s obchodními podmínkami" prostřednictvím internetového formuláře.
 • Podmínky ochrany osobních údajů jsou součásti obchodních podmínek viz bod 9 článku Obchodní podmínky.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

   

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejněním na webovém rozhrání

Žádná položka